Algemene Voorwaarden

BEGRIPPENLIJST

In deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) wordt verstaan onder:

Bricknet: Bricknet Limited, geregistreerd bij de Companies House in UK met registratie nummer 14487925. Bricknet exploiteert via haar Website een online platform waarop Woningen worden aangeboden. Bricknet wenst met haar diensten de woningmarkt transparant te maken en te faciliteren dat aanbieders van woningen in contact komen met woningzoekenden en viceversa;

Website: de website van Bricknet die via internet raadpleegbaar is via de domeinnamen: www.bricknet.nl www.bricknet.be, www.bricknet.fr, www.bricksnet.es, www.bricksnet.co.uk, www.bricksnet.de, www.bricknet.pt, www.bricknet.it, www.bricknet.gr, www.bricknet.eu, www.bricknet.us, www.bricknet.com en via de Bricknet app(s). Op de Website wordt informatie aangeboden over beschikbare woningen, alsook algemene informatie met betrekking tot wonen, online bieden, waardebepalingen, financiële diensten, verhuizen en dergelijke;

Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website, van een Account en/of van een van de via de Website door Bricknet aangeboden diensten;

Woning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als woonruimte;

Verkoper(s)/Verhuurder(s): de tot verkoop en/of verhuur van de Woning gerechtigde (rechts)persoon of (rechts)personen;

Advertentie: het op of via de Website kenbaar maken van: a) de beschikbaarheid van een Woning; b) een aangeboden product of dienst in verband met een Woning; c) een merk-, product- of bedrijfsnaam van de Aanbieder;

Adverteerder/Aanbieder: de Gebruiker die een Woning aanbiedt op de Website of die door de Verkoper/Verhuurder rechtsgeldig gemachtigd is tot het adverteren van de Woning op Bricknet;

Kandidaat: de Gebruiker, die natuurlijke persoon is, en die via de Website in contact is gekomen met een Adverteerder/Aanbieder en interesse heeft een overeenkomst aan te gaan met deze Adverteerder/Aanbieder;

Woningaanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare Woningen op de Website;

Account: het account van de Gebruiker op de Website;

Inloggegevens: de inloggegevens die toegang geven tot het Account;

Content: door een Gebruiker via de Website verstrekte informatie, beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke en ander soort materiaal, waaronder in ieder geval begrepen de informatie beelden en ander soort materiaal in een Advertentie.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie zoals de Bricknet app(s), op het gebruik van het Account, op alle diensten die door Bricknet worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Bricknet aangaat bij het gebruik van de Website, een Account en/of bij de levering van diensten door Bricknet, waaronder maar niet beperkt tot op aparte overeenkomsten met Aanbieders.

1.2

Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van onze Website en/of het registreren van een Account op onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.3

Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website (inclusief zich niet te registreren voor een Account).

ARTIKEL 2 – OVEREENKOMSTEN

2.1

Door een Account aan te maken garandeert de Gebruiker bevoegd te zijn namens zichzelf te handelen en een rechtsgeldige overeenkomst aan te kunnen gaan. Als de Gebruiker namens een organisatie handelt, garandeert de Gebruiker het voorgaande namens die organisatie.

2.2

Een Kandidaat en Aanbieder kunnen via de Website contact met elkaar opnemen, er komt echter geen (huur of koop) overeenkomst tussen een Adverteerder/Aanbieder en een Kandidaat noch tussen een Kandidaat en een Verhuurder/Verkoper tot stand via de Website. Bricknet is louter een ‘elektronisch prikbord’ en heeft geen betrokkenheid of belang bij het tot stand komen van deze overeenkomsten en is daar geen partij bij. Bricknet bemiddelt niet tussen Aanbieders en Kandidaten en ook niet tussen Verhuurders/Verkopers en Kandidaten, maar fungeert enkel als platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

2.3

De Gebruiker kan het Account op ieder moment opheffen. Ten aanzien van Aanbieders die een abonnement hebben afgesloten geldt echter het bepaalde in artikel 10.4.

2.4

Bricknet biedt alleen Woningaanbod aan en garandeert niet dat er een ‘match’ tot stand komt voor een Woning. De Gebruiker die een Woning zoekt kan geen recht doen gelden op het vinden van een geschikte Woning.

ARTIKEL 3 – BESCHERMING VAN PRIVACY

3.1

In het Privacybeleid van Bricknet (www.Bricknet.nl/privacy-policy) wordt uitgelegd hoe Bricknet omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers en hoe Bricknet hun privacy beschermt wanneer de Website wordt gebruikt.

ARTIKEL 4 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, DATA

4.1

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop door of namens haar geplaatste content berusten uitsluitend bij Bricknet en/of haar leveranciers en/of licentiegevers. Bricknet behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van de Website en die content.

4.2

Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten (sui generis of anderszins), (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Bricknet in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en bedrijfsgeheimen.

4.3

Op de via de Website beschikbare data, en op het Woningaanbod in bijzonder, rust het databankenrecht van Bricknet. Dit houdt onder meer in dat het niemand is toegestaan een substantieel gedeelte van het Woningaanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van het Woningaanbod herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan (wat nooit het geval is bij commercieel hergebruik en/of opvragen).

4.4

De rechten van intellectueel eigendom op Content berusten bij de Gebruiker of diens licentiegevers. Door Content op de Website plaatsen, garandeert de Gebruiker bevoegd te zijn die Content te plaatsen en daarnaast geeft zij Bricknet onherroepelijk toestemming deze Content te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, al dan niet door middel van technische koppelingen met websites van derden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Bricknet is evenmin gehouden de betreffende Content geheim te houden. Meer specifiek geeft de Aanbieder, door het plaatsen van de Advertentie Bricknet, onherroepelijk toestemming deze Advertentie te plaatsen op de Website en om de Advertentie in te zetten voor marketing en reclame doeleinden, met als doel de Advertentie onder de aandacht te brengen van potentiële Kandidaten.

4.5

Bricknet en de Aanbieder komen overeen dat data die voorkomt in de Content door Bricknet mag worden (her)gebruikt, waaronder voor het publiceren van een huurmonitor.

4.6

Nadat de Gebruiker diens Account heeft opgeheven, worden de gegevens van de Gebruiker binnen redelijke termijn uit het Account verwijderd, dit zonder afbreuk te doen aan het in het vorige lid bepaalde. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om gegevens uit het Account te downloaden. Als Bricknet het Account blokkeert en/of opheft op een in deze Gebruikersvoorwaarden (inclusief de Aanvullende Voorwaarden) omschreven grond aan de zijde van Gebruiker, behoudt Bricknet zich het recht voor pas toegang te geven tot de gegevens totdat Gebruiker aan diens verplichtingen heeft voldaan en/of de Gebruiker de situatie die aanleiding gaf tot de blokkade of opheffing opheft, indien mogelijk. 

ARTIKEL 5 – TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE / HET ACCOUNT

5.1

Gebruikers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht. Gebruikers dienen zich bij het gebruik van de Website te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld lokale verordeningen met betrekking tot woning- en kamerbemiddelingsbureaus.

5.2

Het is Gebruikers slechts toegestaan om één kopie van de op de Website ter beschikking gestelde content te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

5.3

Gebruikers mogen Content via de Website plaatsen en zijn volledig verantwoordelijk voor het rechtmatig, juist, compleet en actueel zijn en houden van de Content. 

5.4

De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het (i) gebruiken van een sterk, uniek wachtwoord voor de toegang tot het Account, (ii) regelmatig verversen van het wachtwoord, (iii) geheim houden van de Inloggegevens en (iv) voorkomen dat onbevoegden van de Inloggegevens kennis nemen, dit door te zorgen dat het apparaat waarmee de Gebruiker op het Account inlogt in voldoende mate is beveiligd. Als de Gebruiker vermoedt of weet dat de inloggegevens bekend zijn bij een onbevoegde derde, dient de Gebruiker onverwijld diens wachtwoord aan te passen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor wat er via het Account gebeurt, ook als dit wordt gebruikt door een onbevoegde derde.

5.5

De Website kan alleen worden gebruikt om Woningen die geschikt zijn voor bewoning door particulieren aan te bieden respectievelijk te vinden. Er kunnen dus geen zakelijke goederen worden aangeboden op de Website.

ARTIKEL 6 – MISBRUIK VAN DE WEBSITE / HET ACCOUNT

6.1

Het is Gebruikers niet toegestaan om misbruik te maken van de Website. 

Als misbruik van de Website wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – aangemerkt:

 1. Gebruik van de Website en/of het Account voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, rechten van anderen, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van derden; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website; (e) het oplichten van andere Gebruikers; (f) het op onrechtmatige wijze afhandig maken van gegevens van Gebruikers; (g) het opzettelijk plaatsen van onjuiste of incomplete Content; (h) het lastig vallen van Gebruikers; (i) het met Kandidaten in contact (proberen te) komen voor onoorbare handelingen;
 2. Het gebruiken van de Website en/of het Account voor het versturen van (grootschalige) ongevraagde e-mail of andere communicatie;
 3. Het benaderen van andere Gebruikers voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook (hieronder valt niet het via de Website op verzoek van een Kandidaat in contact komen met de Kandidaat bij eventuele interesse voor de verhuur of verkoop van een Woning);  
 4. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);
 5. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
 6. het veroorzaken van overlast of storingen, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-service aanvallen of het besturen van kwaadaardige software, zoals virussen of spyware;
 7. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bricknet anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, “reverse-engineeren”, decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website, behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan.

6.2

Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

6.3

Bij constatering van strafbare feiten mag Bricknet aangifte doen waarbij Bricknet gerechtigd is om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan politie en justitie. Daarnaast behoudt Bricknet zich het recht voor om dit soort gegevens aan een derde te verstrekken, als een derde klaagt over een inbreuk op diens rechten of een anderszins onrechtmatige gedraging door de Gebruiker, en (a) de juistheid van die klacht voldoende aannemelijk is en voldoende aannemelijk is dat de derde schade kan lijden, (b) er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en (c) de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en (wettelijk) bevoegd is deze gegevens te ontvangen.

ARTIKEL 7 – GEVOLGEN VAN GECONSTATEERD MISBRUIK VAN DE WEBSITE, BLOKKERING

7.1

Indien Bricknet aanwijzingen en/of klachten van Gebruikers of anderen ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder voor de duidelijkheid mede begrepen de Aanvullende Voorwaarden voor Aanbieders (zie artikel 11) of op enige andere wijze op onredelijke of onrechtmatige wijze gebruik maakt van de Website, het Account en/of de diensten van Bricknet, dan kan Bricknet onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen:

 1. Bricknet kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Bricknet, (tijdelijk) de toegang blokkeren tot de Website en/of diens Account, en/of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken en de overeenkomst met de Gebruiker beëindigen zonder restitutie van enig door Gebruiker betaald bedrag;
 2. Bricknet kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker aanpassen en/of verwijderen zonder restitutie van enig door Gebruiker betaald bedrag;
 3. Bricknet kan geconstateerde feiten melden bij de bevoegde autoriteiten;
 4. Bricknet kan alle schade die voortvloeit uit het voorgaande verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

 

Bricknet is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van de hiervoor genoemde maatregelen.

7.2

Bricknet behoudt zich het recht voor het Account op te heffen en de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen (op een wijze die zij op dat moment geschikt vindt) in het geval dat de Gebruiker (a) verschuldigde bedragen niet tijdig heeft voldaan; (b) diens verplichtingen niet nakomt; (c) surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verzocht om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; (d) diens faillissement is aangevraagd of failliet is verklaard; (e) een akkoord buiten faillissement aanbiedt; (f) overlijdt of, als de Gebruiker een rechtspersoon is, deze ophoudt te bestaan; en/of als (g) Bricknet door het handelen en/of nalaten van de Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de Gebruiker tekort gaat komen in de nakoming van de overeenkomst dan wel de reputatie van Bricknet kan schaden.

7.3

Voordat Bricknet een actie neemt zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel onder (a), en deze actie betrekking heeft op een zakelijke Gebruiker, brengt zij deze zakelijke Gebruiker op een duurzame gegevensdrager (zoals email) op de hoogte van de voorgenomen actie, met een toelichting op de feiten en omstandigheden en eventuele meldingen van derden die aanleiding geven tot de actie. Bij een volledige blokkering van de toegang tot de Website, het Account, de diensten en functionaliteiten van de Website hanteert Bricknet een aankondigingstermijn van 30 dagen. Als de Gebruiker in voldoende mate, en op verzoek met documentatie, heeft kunnen aantonen dat de (voorgenomen) actie van Bricknet niet terecht is, neemt Bricknet de actie niet, respectievelijk deblokkeert Bricknet Website, het Account, de diensten en functionaliteiten. Bricknet hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen als zij (a) de actie neemt omdat zij is onderworpen aan een wettelijke of regelgevende verplichting om de actie te nemen zonder inachtneming van een opzegtermijn; (b) de wettelijke bevoegdheid heeft de actie te nemen om dwingende redenen; en/of (c) kan aantonen dat de zakelijke Gebruiker herhaaldelijk in strijd heeft gehandeld met deze Gebruiksvoorwaarden. In deze gevallen hoeft Bricknet ook geen toelichting op de actie te geven. De blokkering zoals bedoeld in artikel 2.8.c. van de Aanvullende Voorwaarden (om schade bij onbevoegde toegang tot het Account te voorkomen) is een voorbeeld van een verplichting zoals hiervoor genoemd onder (a).

7.4

Als Bricknet een bericht krijgt dat enige Content, zoals een Advertentie, in strijd is met wet en/of regelgeving, deze Gebruikersvoorwaarden, de rechten van een ander of op een andere manier onrechtmatig is, dan zal Bricknet zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Gebruiker om dit verder te onderzoeken en na te gaan of de Content moet worden verwijderd. Bricknet is gerechtigd de Content te verwijderen als deze onrechtmatig blijkt te zijn.

7.5

Bricknet behoudt zich het recht voor het aanbieden van de Website en/of haar diensten geheel stop te zetten. Het Account wordt in dat geval opgeheven.

7.6

Het bepaalde in dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van Bricknet om de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen op in de wet genoemde gronden.

ARTIKEL 8 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID BRICKNET, VRIJWARING

8.1

Bricknet is niet aansprakelijkheid voor schade die Gebruiker lijdt door:

 1. gebruik van de diensten van Bricknet;
 2. onjuiste informatie op de Website. Alle informatie op de Website is geplaatst onder voorbehoud van spel- of typefouten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de Website verstrekte Content, Bricknet controleert de juistheid daarvan niet. Bij twijfel over de juistheid van de Content of bij constatering van onjuistheden kan contact worden opgenomen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de Aanbieder);
 3. technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is;
 4. wijzigingen in de diensten van Bricknet en/of wijzigingen van de Website.

8.2

Bricknet is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen Kandidaten en Aanbieders of bij Kandidaten en Verhuurders/Verkopers, en evenmin bij de overeenkomsten die zij sluiten. Bricknet heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de Advertentie, de handelingsbekwaamheid of bevoegdheid van (a) Aanbieders om Advertenties aan te bieden, (b) Verhuurders/Verkopers om Woningen te verhuren/verkopen of (c) Kandidaten om tot huur/koop over te gaan. Bricknet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (huur/koop)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan.

8.3

De Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Bricknet heeft geen zeggenschap over of invloed op de inhoud van deze websites en kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. Bricknet is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Bricknet worden aangeboden.

8.4

Indien Bricknet om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Bricknet beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Bricknet heeft betaald gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150 (honderd vijftig euro), al naar gelang welk bedrag hoger is.

8.5

Bricknet is niet aansprakelijk voor schade van een Gebruiker die is veroorzaakt door een andere Gebruiker, bijvoorbeeld doordat een onbevoegde derde zich toegang heeft verschaft tot een Account en een Kandidaat daarmee oplicht of misleidt.

8.6

Ten aanzien van Gebruikers die consumenten zijn sluit Bricknet aansprakelijkheid uit voor zover dat niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

8.7

De Gebruiker vrijwaart en stelt Bricknet schadeloos voor alle kosten, boetes, schikkingsbedragen en andere schade van Bricknet in verband met tegen Bricknet ingestelde aanspraken van andere Gebruikers en eventuele andere derden, zoals toezichthouders, die het gevolg zijn van het handelen en/of nalaten van de Gebruiker of anderszins aan Gebruiker zijn toe te rekenen. Voorbeelden van dit soort aanspraken zijn aanspraken in verband met het plaatsen van Content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, het op de Website plaatsen van een Woning als Aanbieder niet door Verkoper/Verhuurder gemachtigd is dat te doen, boetes die worden opgelegd omdat de Gebruiker de toegang tot het Account niet voldoende had beveiligd of een onbevoegde toegang niet (tijdig) heeft gemeld en aanspraken van Gebruikers doordat een Aanbieder hen heeft opgelicht of misleid. Als Bricknet een aanspraak van een derde ontvangt, voert de vrijwarende Gebruiker op eigen kosten op verzoek van Bricknet het verweer tegen de aanspraak, zowel in als buiten rechte.

ARTIKEL 9 – ADVERTENTIES

9.1

Plaatsing van Advertenties kan enkel via de via de Website voorgeschreven wijze. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bricknet is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.

9.2

Indien Aanbieder een Advertentie plaatst, geeft Aanbieder impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsen van Advertenties garandeert Aanbieder voorts bevoegd te zijn tot het plaatsen van alle bij de Advertentie behorende Content.

9.3

Wanneer een Gebruiker reageert op een Advertentie, geeft deze impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn.

ARTIKEL 10 – PRIJZEN, BETALINGSTERMIJN EN OVERSCHRIJDING DAARVAN

10.1

Alle prijzen die door Bricknet gecommuniceerd worden als vergoeding voor diensten aan Gebruikers zijn, tenzij expliciet anders is aangegeven, exclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven.

10.2

Aanbieders hebben in ieder geval vanaf het moment dat zij Advertenties plaatsen een betalingsplicht jegens Bricknet. Aanbieders met abonnementen hebben vanaf het aangaan van het abonnement een betalingsplicht. De kosten voor het abonnement gelden ongeacht of de Aanbieder minder dan het toegestane aantal Advertenties per abonnement plaatst.

10.3

De betalingstermijn van alle door Bricknet aan Gebruikers gefactureerde bedragen is 14 dagen na factuurdatum.

10.4

Indien Gebruikers het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn hebben voldaan, behoudt Bricknet zich het recht voor om, zonder nadere kennisgeving en zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is,

 1. het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of
 2. gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of
 3. de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten; en/of
 4. de door de Gebruiker betaalde bedragen eerst te laten strekken tot betaling van de incassokosten, dan de opeisbare wettelijke rente en dan het openstaande factuurbedrag; en/of 
 5. de Gebruiker (al dan niet gedeeltelijk) toegang tot de Website en het Account ontzeggen en alle overige dienstverlening op te schorten tot het moment van betaling, alle door de Gebruiker aangeboden of op de Website geplaatste Content te verwijderen, waarbij alle corresponderende bijkomende kosten die Bricknet hiervoor zal moeten maken zullen worden vergoed door de desbetreffende Gebruiker, evenals enige nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.

10.5

Voor betaalde abonnementen met Aanbieders geldt dat deze worden aangegaan voor een periode van 12 (twaalf) maanden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst met de Aanbieder. Indien niet uiterlijk een maand voor het aflopen van de abonnementstermijn schriftelijk is opgezegd, wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor wederom een periode van 12 (twaalf) maanden. Abonnementen kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

10.6

Bricknet past jaarlijks een inflatiecorrectie toe op de abonnementstarieven die Bricknet hanteert. Een mogelijke verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, kan door Gebruikers niet worden aangewend als reden om een afgesloten abonnement tussentijds op te zeggen.

ARTIKEL 11 – AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN/GEDRAGSCODE VOOR AANBIEDER

11.1

Voor de diensten die Bricknet aanbiedt aan Aanbieders gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden (“Aanvullende Voorwaarden”), waarin een gedragscode is opgenomen. De Aanvullende Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. In geval een bepaling in de Aanvullende Voorwaarden in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft de bepaling in de Aanvullende Voorwaarden voorrang.

ARTIKEL 12 – DIVERSEN

12.1

Bricknet kan deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Bricknet gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. In afwijking van het voorgaande geldt ten aanzien van zakelijke Gebruikers met een Account dat deze via email door Bricknet op de hoogte worden gebracht van de wijziging, minimaal 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt. Deze Gebruikers kunnen het Account opheffen en de overeenkomst opzeggen voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opzegging wordt van kracht binnen 15 dagen nadat Bricknet de opzegging heeft ontvangen. Als de Gebruiker echter tijdens de opzegtermijn een Advertentie plaatst, wordt deze daarmee geacht afstand te hebben gedaan van de opzegtermijn. 

12.2

Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Bricknet heeft niet tot gevolg dat Bricknet afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.

12.3

Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Bricknet overeen zijn gekomen.

12.4

Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden op welke wijze dan ook ongeldig is (bijvoorbeeld nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig), dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet. Bricknet zal de ongeldige bepaling zo spoedig mogelijk vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

12.5

Op het gebruik van de Website en/of het Account, deze Gebruiksvoorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen in eerste aanleg. Indien Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om binnen een maand nadat Bricknet zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

ARTIKEL 13 – VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

13.1

Vragen, opmerkingen of klachten over de Website of de overige dienstverlening van Bricknet kunnen worden ingediend door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email info@Bricknet.nl. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Bricknet zal er naar streven binnen 7 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanvullende Voorwaarden en Gedragscode voor Aanbieders

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID, BEGRIPPEN

1.1

Deze aanvullende voorwaarden voor Aanbieders, inclusief gedragscode (“Aanvullende Voorwaarden”) zijn onderdeel van en onlosmakelijk verbonden met de Gebruiksvoorwaarden die Bricknet hanteert richting Gebruikers van de Website en alle overige door Bricknet aangeboden diensten. Aanbieders zijn dan ook zowel aan deze Aanvullende Voorwaarden gebonden als aan de genoemde Gebruiksvoorwaarden.

1.2

De in deze Aanvullende Voorwaarden gehanteerde begrippen (herkenbaar aan een hoofdletter) zijn ofwel gedefinieerd in de begrippenlijst van de eerdergenoemde Gebruiksvoorwaarden, of worden hieronder gedefinieerd.

ARTIKEL 2 – GEDRAGSCODE

2.1

Aanbieders dienen te allen tijde conform de in dit artikel vervatte gedragscode te handelen.

2.2

De Aanbieder zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van Bricknet. Relevante tuchtrechtelijke regels zullen strikt worden nageleefd door de Aanbieder.

2.3

Bricknet hecht veel waarde aan de kwaliteit van het huuraanbod op haar Website. Ter waarborging van deze kwaliteit voor alle belanghebbenden, kan slechts één Aanbieder een Woning presenteren op Bricknet. De Aanbieder dient de uitdrukkelijke exclusieve toestemming van de betrokken Verkoper/Verhuurder te verkrijgen voor het plaatsen van de Woning. Deze exclusiviteit heeft uitsluitend betrekking op de plaatsing van de Woning op de Website (zie hiertoe artikel 2.4(c). De Aanbieder kan het toestemmingsformulier van Bricknet gebruiken en de Verkoper/Verhuurder dit te laten invullen. De toestemming geldt zolang de Woning op de Website staat en is maximaal één jaar geldig of totdat de Woning offline wordt gehaald. Als de Verkoper/Verhuurder na 30 dagen na ondertekening van het formulier een andere Aanbieder toestemming geeft om dezelfde Woning op de Website te plaatsen, vervalt de toestemming. Als de Verkoper/Verhuurder binnen 30 dagen na ondertekening van het formulier een andere Aanbieder toestemming geeft om dezelfde Woning op de Website te plaatsen vervalt de toestemming alleen als Bricknet hiervan op de hoogte is gesteld via de in het formulier opgenomen contactgegevens.

2.4

Aanmelden van Woningen:

 1. De Aanbieder kan enkel Woningen op de Website van Bricknet aanbieden (“Aanmelden”) indien hiervoor toestemming van de betrokken Verkoper/Verhuurder is verkregen conform artikel 2.3.
 2. De Aanbieder zal geen Woningen Aanmelden indien deze niet op korte termijn, dat wil zeggen tenminste binnen 3 (drie) maanden na het moment van Aanmelden, voor verhuur/verkoop beschikbaar zijn, tenzij het een nog op te leveren nieuwbouwproject betreft.
 3. De Aanbieder dient de betrokken Verkoper/Verhuurder op de hoogte te brengen van het feit dat slechts één Aanbieder, per keer dat een Woning beschikbaar is, de mogelijkheid heeft deze Woning op Bricknet Aan te melden. Het is voor Verkoper/Verhuurder weliswaar mogelijk een verhuuropdracht aan verschillende kantoren, Aanbieder of niet, te verstrekken. Echter de toestemming voor het Aanmelden van de Woning op de Website kan slechts aan één Aanbieder worden verstrekt.
 4. Het voorgaande houdt ook in dat een Aanbieder een Woning niet, door het invoeren van een ander adres/huisnummer in de Advertentie, alsnog naast een andere Aanbieder kan Aanmelden. Voor de duidelijkheid: het is wel mogelijk om collegiaal aan te bieden via het Account.
 5. De Aanbieder dient er voor te zorgen dat alle informatie in de Advertentie juist, up-to-date en compleet is en blijft.
 6. De Aanbieder zal zich bij Aanmelden van een Woning op de Website beperken tot het adverteren van de Woning. De Aanbieder zal bij het toevoegen van de aanbiedingstekst voor een Woning op de Website absoluut geen URL, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bedrijfsnaam, logo of adres van het eigen kantoor gebruiken (bij de Advertentie wordt wel een verkort bedrijfsprofiel getoond dat, na er op te klikken, naar het bedrijfsprofiel leidt, zie hieronder). De Aanbieder zal bij het plaatsen van foto’s van een Woning geen logo of andere bedrijfsgegevens daarop of daarin toevoegen. 
 7. De Aanbieder is verplicht, als de Aanbieder een of meer Advertenties heeft Aangemeld, minimaal bedrijfsgegevens en logo’s toe te voegen aan het bedrijfsprofiel dat Aanbieders dienen aan te maken op de Website. Indien dit niet het geval is Bricknet geoorloofd om zelf een logo en bedrijfsgegevens toe te voegen, indien nodig geeft de Aanbieder hiervoor hierbij onherroepelijke toestemming.
 8. Een Advertentie moet altijd minimaal één foto bevatten en een omschrijving in het Nederlands, anders kan de Woning niet worden Aangemeld. Op het niet-Nederlandstalige gedeelte van de Website (Bricknet.com) heeft het de voorkeur minimaal een omschrijving in het Engels op te nemen. 
 9. Discriminatie van woningzoekenden is op geen enkele wijze toegestaan. Advertenties die discriminatoir zijn worden niet getolereerd en kunnen door Bricknet worden verwijderd.
 10. Bricknet toont huurprijzen per maand. Een te huur aangeboden Woning moet dus ook minimaal een huurperiode van een maand beschikbaar zijn.

2.5

Afmelden van Woningen / aanpassing van Advertenties: 

 1. Indien een Woning niet langer beschikbaar is of de betrokken Verkoper/ Verhuurder de toestemming aan de Aanbieder heeft ingetrokken zal de Aanbieder de Woning direct van de Website verwijderen.
 2. Indien een Woning onder voorbehoud verhuurd is, dient de status in de Advertentie dienovereenkomstig gewijzigd te worden.

2.6

Onderlinge verhouding Aanbieders:

 1. Aanbieders streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid, vertrouwen en respect voor ieders expertise.
 2. Een Aanbieder die een toestemming voor het plaatsen van een Woning op de Website ontvangt welke toestemming reeds eerder aan een andere Aanbieder werd verstrekt, is in het belang van de betrokken Verkoper/ Verhuurder, gehouden deze toestemming slechts na overleg met de andere Aanbieder en onder overlegging van een intrekking van de opdracht van de betrokken Verkoper/ Verhuurder aan de andere Aanbieder, te aanvaarden, daar slechts één Aanbieder de Woning op de Website kan aanbieden.
 3. Indien een Aanbieder meent dat een andere Aanbieder in strijd handelt met deze Aanvullende Voorwaarden worden zowel de betrokken Aanbieder als Bricknet hiervan direct op de hoogte gesteld.

2.7

Verhouding tussen Aanbieder en Kandidaat:

 1. Aanbieders die huurwoningen op Bricknet plaatsen zijn verplicht de wetgeving met betrekking tot bemiddelingskosten na te leven;
 2. Aanbieders die hun telefoonnummer tonen op Bricknet worden geacht telefonisch bereikbaar te zijn op Nederlandse werkdagen tussen 09:00 en 17:00;
 3. Aanbieders dienen binnen drie (3) werkdagen contact op te nemen met Kandidaten die via Bricknet contact met de Aanbieder opnemen;
 4. Als Bricknet klachten over een Aanbieder ontvangt en deze gegrond blijken te zijn, heeft Bricknet het recht deze Aanbieder en diens Account voor onbepaalde tijd te blokkeren of geheel te weren van de Website en de diensten van Bricknet. Klachten worden niet gedeeld met een betreffende Aanbieder tenzij daarvoor een bepaalde dringende noodzaak is. Indien klachten in het uiterste geval worden gedeeld zullen deze door Bricknet worden geanonimiseerd omwille van de privacy van de klagers.

2.8

In aanvulling op het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden geldt ten aanzien van het Account van de Aanbieder het volgende: 

 1. Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten via diens Account en voor alle informatie en (persoons)gegevens die in diens Account staan. Aanbieder dient de persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij door Bricknet zijn verzameld of daarmee verenigbare doeleinden (behoudens voor zover Aanbieder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene vraagt voor andere doeleinden);
 2. Aanbieder doet er alles aan om te voorkomen dat er wordt ingebroken op diens Account en zijn eigen systemen waaronder diens email account;
 3. In het geval dat bij Bricknet het vermoeden bestaat dat een onbevoegde derde toegang heeft of kan krijgen tot het Account heeft Bricknet de mogelijkheid de toegang tot het Account per direct te blokkeren;
 4. Indien een Aanbieder het vermoeden heeft dat onbevoegde derde toegang heeft of kan krijgen tot het Account, bijvoorbeeld omdat de Aanbieder is gehackt of gephisht, dient de Aanbieder dit onverwijld aan Bricknet kenbaar te maken en diens hardware en software systemen te laten onderzoeken door een specialist die schriftelijk aan Bricknet verklaart dat alles weer veilig is. Na ontvangst van deze verklaring kan Bricknet het Account weer deblokkeren;
 5. Als een onbevoegde derde toegang heeft gehad of kon krijgen tot het Account, overleggen Aanbieder en Bricknet over het melden van deze situatie, indien nodig, aan toezichthoudende autoriteiten en/of de Gebruiker wiens gegevens in het Account stonden;
 6. Bricknet heeft, evenals de Aanbieder, toegang tot de (persoons)gegevens in het Account. De Aanbieder heeft geen toegang tot gegevens in accounts van andere Aanbieders;
 7. Zonder afbreuk te doen aan het elders in de Gebruiksvoorwaarden of deze Aanvullende Voorwaarden bepaalde, is Bricknet niet aansprakelijk voor schade van derden die het gevolg is van het niet door de Aanbieder naleven van het hiervoor bepaalde.

2.9

Bestrijding illegale verhuur: om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huurwoningen, is het Aanbieders verboden om Advertenties aan te bieden met de volgende strekking (de volgende eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP)):

 1. Wel wonen, niet inschrijven: het is verboden om een Woning aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente;
 2. Niet wonen, wel inschrijven: het is verboden om een Woning aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om daar in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente;
 3. Als Bricknet constateert dat een Advertentie het illegale aanbod van een Woning betreft, behoudt Bricknet zich het recht voor om de Advertentie aan te passen en/of te verwijderen. Zonder afbreuk te doen aan het elders in de Gebruiksvoorwaarden of deze Aanvullende Voorwaarden bepaalde, heeft Bricknet bij een dergelijke overtreding het recht de Advertentie en de contactgegevens van de Aanbieder en/of de Verkoper/Verhuurder door te geven aan bevoegde instanties.

2.10

Bricknet als platform:

 1. Bricknet kan op verzoek van Aanbieder Woningen doorplaatsen op websites van aan haar gelieerde ondernemingen, Aanbieders kunnen Woningen ook direct op die websites plaatsen;
 2. Er vindt geen gedifferentieerde behandeling plaats van Aanbieders, ongeacht of zij op de Website adverteren of op een website van aan Bricknet gelieerde ondernemingen (zie echter voor rangschikking artikel 4 hieronder);
 3. Bricknet verwerkt de gegevens van Aanbieders zoals aangegeven in het privacy beleid.

ARTIKEL 3 – KOSTEN BIJ BLOKKERING

Als Bricknet overgaat tot blokkering van de Website, het Account en/of de overige door Bricknet aangeboden diensten (zie artikel 7 Gebruiksvoorwaarden), zijn alle kosten die Bricknet als gevolg hiervan maakt voor rekening van de betrokken Aanbieder.

ARTIKEL 4 – RANGSCHIKKING

Bricknet rangschikt het Woningaanbod als uitgangspunt op basis van chronologie: de laatste geplaatste Woningen worden telkens bovenaan getoond. Bricknet biedt Aanbieders echter de mogelijkheid om Woningen tegen betaling hoger te rangschikken. Meer informatie over de mogelijkheden staan op hier.

 

Bricknet Limited

128 City Road,
London, EC1V 2NX

Company Registration Number: 14487925

info@Bricknet.eu

T: 085-1111111

Versie: 10 januari 2022